BAKKELANDETS DARTKLUB

Vedtægter

Vedtægter for Bakkelandets Dartklub

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Bakkelandets Dartklub.
 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune.

§ 2 Formål

 1. Foreningens formål er at dyrke og fremme interessen for dartsporten og styrke det sociale fællesskab i lokalområdet. 
 2. Gennem faste aktiviteter vil vi fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer og aktører

 1. Foreningen skal være medlem af Dansk Dartunion (DDU) under Dansk Idrætsforbund (DIF).
 2. Klubben og dens medlemmer er til enhver tid forpligtet til, at efterleve bestemmelser, regler og love fastsat af DDU.
 3. Foreningen tilstræber et bredt samarbejde med lokale aktører, herunder andre idrætsforeninger, kulturelle aktører og erhvervsliv. 

§ 4 Medlemsskab

 1. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder. Aktivt medlemsskab giver ret til benyttelse af foreningens faciliteter, deltagelse i foreningens aktiviteter og tilbud samt stemmeret ved Generalforsamlingen.
 2. Som passivt medlem kan optages enhver, der betaler kontingent for en periode på midst 3 måneder. Passivt medlemsskab giver valgbarhed til bestyrelsen men ikke til deltagelse i idrætsudøvelsen. Passive medlemmer har ikke stemmeret ved Generalforsamlingen.

 3. Foreningens medlemmer er til enhver tid forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og efterleve foreningens formålsbestemmelser og ordensreglement.

§ 5 Indmeldelse

 1. Indmeldelse skal ske skriftligt via fysisk indmeldelsesblanket til et bestyrelsesmedlem eller elektronisk indmeldelsesblanket på klubbens hjemmeside.
 2. For unge under 18 år kræves underskrift af forældre eller værge ved indmeldelsen.
 3. Foreningen optager ikke medlemmer med økonomiske mellemværender med andre klubber.
 4. Foreningen optager ikke medlemmer, der er i karantæne i andre klubber eller udelukket fra en anden klub indenfor de seneste 12 måneder.

§ 6 Udmeldelse

 1. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens kasserer.
 2. Udmeldelse accepteres kun, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben. 
 3. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 7 Kontingent

 1. Kontingentet for hhv. aktive og passive medlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
 2. Terminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen og kan ændres med 3 måneders varsel.
 3. Ved forsinket betaling af kontingent kan der blive pålagt et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.
 4. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent rettidigt og heller ikke har reageret på betalingspåmindelser, vil vedkommende blive ekskluderet som medlem. Denne form for ophør af medlemskab kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.
 5. Bestyrelsen kan i særtilfælde tillade afdragsordninger for restancer.

§ 8 Karantæne og eksklusion

 1. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, handler i modstrid med foreningens vedtægter eller ordensreglement eller på anden måde sætter foreningen i dårligt lys.
 2. Afhængig af forseelsens karakter og omfang, har bestyrelsen følgende beføjelser:
  1. Udstedelse af advarsel til det pågældende medlem med en orientering om forventninger til adfærdsændringer (kan foretages af ethvert bestyrelsesmedlem).
  2. Øjeblikkelig bortvisning. I sådanne tilfælde skal den øvrige bestyrelse straks orienteres og inden 14 dage træffe afgørelse om evt. øvrige sanktioner (kan foretages af ethvert bestyrelsesmedlem).
  3. Idømmelse af karantæne på op til 3 måneder (kan foretages af en samlet bestyrelse).
  4. Indstille til generalforsamlingen, at der udstedes karantæne på mere end 3 måneder eller permanent eksklusion af foreningen. Hvis der er mere end 3 måneder til den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med denne indstilling som eneste punkt på dagsordenen (kan foretages af en samlet bestyrelse).
 3. Et medlem, der er bortvist iht. §8, stk. 2b har ret til at blive hørt af den samlede bestyrelse, inden denne træffer beslutning om permanente eller midlertidige tiltag.
 4. Et medlem har altid ret til at blive hørt på generalforsamlingen inden denne stemmer om beslutninger om eksklusion eller karantæne iht. §8, stk. 2d. Hvis medlemmet vil gøre brug af denne ret, skal vedkommende skriftligt meddele bestyrelsen dette senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Afstemninger om tidsbestemt karantæne kan vedtages med simpelt flertal. Endelig eksklusion kan kun vedtages med kvalificeret flertal, hvor 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for. 

§ 9 Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. 
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.
 4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre beslutningerne kræver kvalificeret flertal iht. foreningens vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslaget.
 5. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
 6. Stemmeret har alle aktive medlemmer som ikke er i kontingentrestance.
 7. Ved afstemning om sager, hvor klubben pådrager sig økonomiske forpligtelser, har kun medlemmer, der er fyldt 18 år, stemmeret.
 8. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
 9. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben, på klubbens hjemmeside samt klubbens Facebook gruppe.
 10. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 11. Er der indkommet forslag, fremlægges de i klubben, senest én uge før generalforsamlingen.
 12. En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
 13. Skriftlig afstemning kan foretages når mindst 1 medlem anmoder herom.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom, med angivelse af emnet som ønskes behandlet.
  2. Dato for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal fastsættes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
  3. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme regler som for den ordinære generalforsamling.
  4. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles med en varslingsfrist på mindst 14 dage ved opslag i klubben, på klubbens hjemmeside samt klubbens Facebook gruppe.

§ 11 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: En formand, en næstformand, en kasserer og 1 sekretær, samt 1 menigt bestyrelsesmedlem.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Formand, sekretær og førstesuppleant er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer, menigt bestyrelsesmedlem og andensuppleant i lige år. 
 3. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder og som ikke er i kontingentrestance.
 4. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, træder en suppleant ind i bestyrelsen.
 5. Hvis to medlemmer forlader bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 6. Bestyrelsen afholder som minimum 6 årlige bestyrelsesmøder. Sekretæren er ansvarlig for skriftlig indkaldelse via e-mail med 14 dages varsel.
 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når minimum 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede ved rettidigt indvarslede bestyrelsesmøder, ved stemmelighed på bestyrelsesmøder vil formandens stemme være afgørende.
 8. Sekretæren fører protokol over bestyrelsen forhandlinger, beslutninger og møder. Protokollen skal opdateres løbende og skal på forespørgsel gøres tilgængelig for klubbens medlemmer. Personfølsomme oplysninger må ikke fremgå af protokollen.

§ 12 Tegning og hæftelse

 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
 2. Økonomiske dispositioner under kr. 1.000 kan foretages af klubbens formand og kasserer hver især. Dispositioner over denne grænse skal godkendes ved underskrift af formand og kasserer i forening. 
 3. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 
 4. Låneoptagelse og kreditforpligtelser på mere end kr. 5.000 skal godkendes af generalforsamlingen.
 5. Foreningens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
 6. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 7. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 13 Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal senest d. 15/2 aflægge driftsregnskabet for det foregående år samt status pr. 31/12 til revision.
 2. Driftsregnskabet og status fremlægges til foreningens medlemmer senest to uger før ordinær generalforsamling.
 3. Bestyrelsen udarbejder hvert år et driftsbudget, både for klubben som en helhed og for hvert enkelt udvalg. Budgettet til udvalgene skal ske efter indstilling fra de enkelte udvalgsformænd. Såfremt udvalgene ikke ansøger om et budget, fastlægger bestyrelsen budgettet for det enkelte område.

§ 14 Revision

 1. På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Hvis der ikke kan findes to frivillige revisorer, vælges et registreret revisorfirma.
 2. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
 3. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
 4. Revisionen udføres som stikprøvevis bilagskontrol, afstemning af konti og kritisk revision. 
 5. Revisionen skal skriftligt godkende halvårstegnskabet som referatføres i klubbens protokol.
 6. Revisionen skal sikre sig, at der altid er et udarbejdet driftsbudget for foreningen.
 7. Hvis revisionen ikke er tilfreds med et årsregnskab, kan der påtegnes herom i revisorpåtegningen. 
 8. Såfremt revisionen ikke kan godkende årsregnskabet, skal bestyrelsen gå af på ordinær generalforsamling eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Afgående bestyrelsesmedlemmer har ret til at genopstille.

§ 15 Vedtægtsændringer

 1. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringsforslaget.

§ 16 Foreningens ophør

 1. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger (eller ordinær generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling). Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. For endelig vedtagelse om opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

 2. Ved ophør besluttes der på den sidste af de 2 generalforsamlinger (den ekstraordinære), hvordan eventuelle aktiver og midler skal anvendes. På den afsluttende generalforsamling træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. 
 3. Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.